Logo Search packages:      
Sourcecode: kalgebra version File versions  Download package

kvaredit.cpp

#include "kvaredit.h"

KVarEdit::KVarEdit(QWidget *parent, const char *name, bool modal, WFlags) : KDialogBase (parent, name, modal, i18n("Add/Edit a function"), Ok|Cancel, Ok, false) {
   QWidget *page = new QWidget( this ); //Akets no cal k ls toquis em sembla, no passa res
   setMainWidget(page);
   page->setFixedWidth(400);
   page->setFixedHeight(300);
   setFixedWidth(400);
   setFixedHeight(300);
   
   QVBoxLayout *topLayout = new QVBoxLayout( page, 0, spacingHint() ); //topLayout serÓ el Layout principal, ho necessites per colocar les coses de manera logica
   
   m_exp = new QLineEdit( "2+2", page, "expression"); //Creem m_exp
   topLayout->addWidget(m_exp); //afegim m_exp al layout
   connect(m_exp, SIGNAL(textChanged ( const QString & )), this, SLOT(edit())); //Ho connectem al SLOT edit()
   
   //Aqui posa els optionbox, tho deixo a tu jejeje
   
}

KVarEdit::~KVarEdit(){}

void KVarEdit::edit(){
   //Quan hi ha un canvi a m_exp es crida aixo
}

#include "kvaredit.moc"

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index